تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل

«فصنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل» برابر ماده ۴ بخشنامه ویژه برای مجله های علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره ۷۰/۷۰۳۶۲ یکی از نشریات مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که پیشتر از بهار ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۹۴، با نام «فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد» منتشر گردیده است.