دوفصلنامه فقه حکومتی

 دوفصلنامه «فقه حکومتی» به صاحب امتیازی دکتر تقی دشتی در قم منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های  پژوهشهای فقهی، حقوقی و آسیب شناختی در موضوع مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی،ولایت فقیه،دولت اسلامی و جامعه اسلامی مقاله می پذیرد.