دوماهنامه جستارهای زبانی

دوماهنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی از سال ۱۳۸۹ توسط دانشگاه تربیت مدرس به زبان فارسی منتشر می شود.

نشریه جستارهای زبانی به ‌دلیل تخصصی‌شدن، فقط در حوزه مسائل زبان (آموزش زبان، زبان‌شناسی، نشانه شناسی، معناشناسی، جامعه‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان، کاربرد‌شناسی زبان و…) اقدام به دریافت مقاله می‌کند.