فصلنامه راهبردهای بازنشستگی

فصلنامه راهبردهای بازنشستگی


پوستر فصلنامه راهبردهای بازنشستگی

نشریه مدیریت راهبردی بازنشستگان نشریه ای علمی است که در زمینه توسعه کارآفرینی، توسعه مدیریت، بازنشستگی، سلامت، بیمه و اکچوئری از بهار 1398 منتشر می شود. از جمله اهداف این نشریه می توان به ترغیب سیاست مداران و تصمیم گیری سازمانی به تصمیم گیری در زمینه بهره مندی از متخصصان منابع انسانی و نیروی کار بازنشسته، توسعه و مدیریت دانش در زمینه بیمه و اکچوئری، اتخاذ سیاست ها و راهبردها مبتنی بر مدیریت دانش بیمه ، تلاش در جهت رفع نیاز بازنشستگان و تنظیم راهبردهای بازنشستگی، مدیریت ریسک در زمینه تامین کسری صندوق بازنشستگی،مدیریت و برنامه ریزی برای نیروی کار بازنشستگان اشاره کرد.

این نشریه از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات علمی خود را در حوزه بازنشستگی پس از ثبت نام ، براساس راهنمای تدوین مقالات تنظیم و ارسال نمایند.محورهای موضوعی این نشریه شامل موارد زیر است:

 • تلاش در جهت رفع نیاز بازنشستگان و تنظیم راهبردهای بازنشستگی؛
 • پایش و بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان و خانواده آن­ها؛
 • کاهش استرس بازنشستگی، و بهبود سلامتی و بهزیستی؛
 • مدیریت بحران حوزه بازنشستگی، کار و زندگی خانوادگی آنها؛
 • بررسی تأثیر مثبت و منفی دوران اشتغال بر رفتارهای دوران بازنشستگی؛
 • مدیریت سلامت و رفاه مالی در دوران بازنشستگی؛
 • توسعه فعالیت های اوقات فراغت در دوران بازنشستگی؛
 • بررسی تاثیر بازنشستگی زودهنگام بر جامعه، صندوق بازنشستگی و بازنشستگان؛
 • بررسی نگرش و دیدگاه جامعه به بازنشستگی؛
 • بررسی نقش های جنسیتی در بازنشستگی؛
 • مدیریت اجرایی در حوزه‌های استراتژی، بازاریابی، رفتار سازمانی و منابع انسانی، عملیات و زنجیره تامین، توسعه کارآفرینی و کسب و کار ملی و بین المللی بازنشستگان؛
 • اتخاذ سیاست های منابع انسانی مرتبط با بازنشستگی؛
 • بکارگیری خلاقیت، نوآوری و سازگاری بازنشستگان؛
 • استفاده از فناوری و سیستم های کاری بازنشستگان؛
 • توسعه کارآفرینی بعد از بازنشستگی و تأثیر آن بر بازنشستگان؛
 • مطالعه فرآیندهای طراحی و ایجاد اشتغال برای بازنشستگان؛
 • بررسی توانایی ها ، شخصیت و خصوصیات کارگران مسن؛
 • آموزش ، یادگیری و کسب مهارت بازنشستگان؛
 • اندازه گیری و مدیریت عملکرد برای کارگران مسن؛
 • اتخاذ سیاست ها، راهبردها و توسعه آنها مبتنی بر مدیریت دانش بیمه، اکچوئری و بازنشستگی؛
 • شناسایی مسائل بحرانی در بیمه و اکچوئری و صندوق های بازنشستگی؛
 • “تقویت زیرساخت علمی مناسب جهت ارتقای دانش راهبردی بازنشستگان از طریق:
 • تسهیل، انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات پژوهشگران و کارشناسان؛
 • ارائه اطلاعات صحیح و دقیق؛
 • طرح و تبیین سیاست‌ها در کنار بیان اصولی و منطقی دیدگاه‌ها.”