فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی

طب انتظامی به دلیل ساختار ، ماموریت و ماهیت موارد مرتبط با آن یک حیطه کاملاً تخصصی است. جنس خاص ماموریت و شرح وظایف آن، باعث می شود که در بسیاری از موارد نیازمند همکاری نیروهای متخصص در رشته های مختلف با یکدیگر باشد. ساختار آن ایجاب می کند که همواره همگام با آخرین تحولات فناوری و دانش گام بردارد و ماهیت آن از سوی دیگر نیاز به انجام تحقیق و پژوهش ، هم بنیادی و هم کاربردی را ایجاب میکند. حوزه های عملکردی طب انتظامی ، فقط در مسایل درمانی مرتبط با پزشکی و یا بهداشتی نیست. پژوهش های قابل انجام و دارای کاربرد موثر در حوزه طب انتظامی ، در واقع کاربردهای دانشهای علوم پزشکی (شامل روانشناسی ، بیولوژی ، ژنتیک و علوم آزمایشگاهی) در مسایل انتظامی هستند ، مانند کاربردهای علوم آزمایشگاهی و یا ژنتیک در مسایل تشخیص هویت . از سوی دیگر بسیاری از حیطه های کارکردی انتظامی با خود مسایل مرتبط با حیطه های ذکر شده به همراه می آورند. به عنوان مثال ، طب هوایی در نیروهای هوا ناجا بدلیل حضور نیروهای انتظامی در شرایط خاص پروازی ، کاربرد خواهد داشت. حوزه طب انتظامی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از واﺣﺪهای ﻓﻌﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ که ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و هماهنگی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻛﻠﻲ ، هداﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ در جهت اعتلای عملکرد بین بخشی و به روز شدن دانش و فناوری مورد لزوم برای نیروی انتظامی ، اﻳﺠﺎد می شود.

اهداف راهبردی حوزه طب انتظامی:

 ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در حیطه های مختلف علوم مرتبط با طب انتظامی ، تحت پوشش یک پژوهشکده واحد
  ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ های بین بخشی بین معاونت های مختلف ناجا
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ های برون بخشی بین ناجا و دانشگاهها و ارتباطات بین المللی
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮازی در زمینه طب انتظامی
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊاﻧﺴﺎﻧﻲ ، تجهیزاتی، ﻣﺎﻟﻲ ( براساس یک برنامه مدون اولویت بندی شده )
 اﻳﺠﺎد بستر مناسب تحقیقاتی ، پژوهشی به منظور تامین نیازهای فزاینده ناجا
قابلیت انجام پژوهشهای کلان و جامع و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آن