فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری

مجله علوم و مهندسی آبیاری یک فصلنامه علمی – پژوهشی می باشد که نتایج حاصل از تحقیقات در تمامی موضوعات مربوط به مهندسی آب را پس از انجام داوری به صورت مقالات علمی – پژوهشی منتشر می نماید. هدف اصلی این مجله معرفی و انتشار جدیدترین دستاوردهای محققین به منظور ارتقا و تبادل علمی دانشجویان، متخصصین و اساتید دانشگاه در خصوص مسائل مربوط به مهندسی آب می باشد.

به طور مشخص، زمینه‌های تحقیقاتی مورد توجه مجله شامل موارد زیر است، ولی محدود به آنها نمی‌شود:

– مهندسی آب

– آبیاری و زهکشی

– منابع آب

– سازه های آبی

– هیدرولیک رسوب

– محیط زیست آبی

– آبخیزداری

– هواشناسی

– هیدرولوژی

– آب های زیرزمینی

– اقتصاد آب