مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

حوزه های مطالعاتی درنشریه علمی «مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی»:

– مهارت های ارتباطی در ورزش ،

– رسانه های ورزشی،

 تبلیغات در ورزش،

– روابط عمومی ورزشی و

– روابط بین الملل در ورزش

 پیرو آیین نامه نشریات علمی به شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ مورخ ۹۸/۰۲/۰۹  کلیه نشریات«علمی –  پژوهشی» و «علمی – ترویجی» با عنوان کلی «نشریات علمی» معرفی شده و مبتنی بر شاخص های ارزیابی کمیسیون نشریات مورد ارزیابی قرار می گیرند.