مطالعات توسعه اجتماعی ایران

سردبیر:سروش فتحی
مهرداد نوابخش
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار